• Η Προώθηση της δια βίου επιμόρφωσης, κατάρτισης και επανακατάρτισης για την δημιουργία κατάλληλα εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού για την αποτελεσματικότερη συμμετοχή του στην αναπτυξιακή διαδικασία της τοπικής και ευρύτερης περιοχής.
  • Προώθηση της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας για όλους και ιδιαίτερα για εκείνους που απειλούνται με Κοινωνικό Αποκλεισμό.
  • Η ανάπτυξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας και προσαρμοστικότητας του εργατικού δυναμικού.
  • Αναβάθμιση της παρεχόμενης κατάρτισης με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών.
  • Η αποτελεσματική σύνδεση της ζήτησης και προσφοράς εργατικού δυναμικού.
  • Η ενίσχυση της παράλληλης και μόνιμης συνεργασίας με φορείς κατάρτισης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και τη προώθηση της τεχνογνωσίας