Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ Πρόγραμμα Στήριξης Επιστημόνων - Ελευθέρων Επαγγελματιών με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID - 19 ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 6 ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

Στόχος του είναι η αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων των ωφελουμένων με επιταγή κατάρτισης και μέσω της Ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης, ενώ η υλοποίηση του γίνεται μέσω της Γενικής Γραμματείας Εργασείας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ωφελούμενοι

Αφορά 180.342 ωφελούμενους που εντάσσονται στους έξι βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας, σύμφωνα με τον οριζόμενο από το ΥΠ.ΟΙΚ. κύριο ΚΑΔ της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, και συγκεκριμένα: 

 1. Δικηγόροι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και οι ασκούμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές
 2. Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων
 3. Οικονομολόγοι/λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως
 4. Εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων
 5. Ιατροί όλων των ειδικοτήτων
 6. Ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου.

Δείτε αναλυτικά τους επιλέξιμους ΚΑΔ εδώ

Διάρκεια Προγράμματος και Αντικείμενα Τηλεκατάρτισης 

Σύμφωνα με την Πρόσκληση το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της Ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης, είναι διάρκειας 100 ωρών και τα αντικείμενα τηλεκατάρτισης είναι τα ακόλουθα: 

 1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO).
 2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί.
 3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία.
 4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου.
 5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή - Ψηφιακά πιστοποιητικά - Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη.
 6. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS).
 7. Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία.
 8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον.
 9. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας.
 10. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (SocialMediaMarketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές.

Δείτε αναλυτικά τα αντικείμενα κατάρτισης και τις θεματικές ενότητες εδώ

 

Εκπαιδευτικοί όροι-Διάρκεια –Λειτουργία Προγράμματος Κατάρτισης

Το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης άρχεται το αργότερο την 25η/4/2020  και ολοκληρώνεται το αργότερο έως και την 31η/5/2020. Η τηλεκατάρτιση θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με ασύγχρονη μέθοδο, δηλαδή θα μπορεί να λαμβάνει χώρα οποτεδήποτε εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος, σε ώρα και τόπο της απολύτου επιλογής του ωφελούμενου.

 

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι ωφελούμενοι μπορούν να συμμετάσχουν σε εξετάσεις για να λάβουν και πιστοποίηση για τα αντικείμενα κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν. 

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης δεν αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της δεύτερης δόσης του εκπαιδευτικού επιδόματος.

Εκπαιδευτικό Επίδομα και Καταβολή του

Για κάθε ωφελούμενο αντιστοιχεί ως εκπαιδευτικό επίδομα το ποσό των 600,00 €, το οποίο αναμένεται να καταβληθεί σε δύο δόσεις (400,00 € με την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης και 200,00 € με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, ανεξάρτητα από τη συμμετοχή στις εξετάσεις Πιστοποίησης).

 

 

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης 

Κάθε ενδιαφερόμενος εντάσσεται απευθείας στους δυνητικά δικαιούχους της Δράσης, ως εκ της επιχειρηματικής του δραστηριότητας βάσει του κύριου ΚΑΔ της επιχειρηματικής του δραστηριότητας. Προκειμένου να συμμετέχει στην παρούσα δράση θα πρέπει να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για τη συμμετοχή σε αυτήν, επιλέγοντας υποχρεωτικά ανάμεσα στις εξής εναλλακτικές διαδικασίες:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α -  ΥΠΟΒΟΛΗ Ο ΙΔΙΟΣ

 1. Να συμπληρώσει και να υποβάλει ο ίδιος σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet που διαθέτει, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr), τη φόρμα «Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής» (Παράρτημα I της παρούσας). Εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερόμενων στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης συμμετοχής. Σημειώνεται ότι η «Ηλεκτρονική Αίτηση συμμετοχής επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και ότι δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή αυτής στο περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr).
 2. Να συμπληρώσει τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN, Τράπεζα), στον οποίο και θα καταβληθεί το εκπαιδευτικό επίδομα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης.
 3. Να επιβεβαιώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του και να συμπληρώσει υποχρεωτικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
 4. Να επιλέξει το αντικείμενο κατάρτισης που επιθυμεί μεταξύ των δέκα προτεινόμενων αντικειμένων
 5. Να διαφυλάξει το αποδεικτικό υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της. Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι αυστηρά προσωπικός και μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό της υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες, επιταγή κατάρτισης, κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της παρούσας. Για την περίπτωση απώλειας του αποδεικτικού υποβολής της αίτησης, η ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ θα αναρτήσει σχετική οδηγία στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την υπό στοιχείο Α διαδικασία αρχίζει την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει την Πέμπτη 16 Απριλίου και ώρα 23:59.

Με νέα απόφαση η καταληκτική ημερομηνία μετατίθεται για τις 22 Απριλίου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Για την ενεργοποίηση της επιταγής Κατάρτισης οι δικαιούχοι πρέπει να στείλουν στο ΚΕΚ Γεωργικής Ανάπτυξης το προτυποποιημένο έντυπο, έτσι ώστε ο Πάροχος να προβεί στην ενεργοποίηση της επιταγής, βάσει όσων ορίζονται στην Πρόσκληση. 

Δείτε το προτυποποιημένο έντυπο εδώ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)

Να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για τη συμμετοχή του στη Δράση ως ακολούθως: 

Εξουσιοδοτώντας μέσω τυποποιημένης εξουσιοδότησης (Δείτε την τυποποιημένη εξουσιοδότηση εδώ), απευθείας τον πάροχο κατάρτισης της επιλογής του, ο οποίος πρέπει να έχει συμπεριληφθεί υποχρεωτικά στο Μητρώο Παρόχων της παρούσας Δράσης, προκειμένου ο πάροχος κατάρτισης, αντί του ιδίου του παρέχοντα την εξουσιοδότηση, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του να πράξει τα εξής:

Α) Να συμπληρώσει στο περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr), με τη χρήση των κωδικών taxisnet που ο ίδιος ο πάροχος κατάρτισης διαθέτει ως επιχείρηση, τα ακόλουθα στοιχεία του ωφελούμενου (Δείτε την αίτηση συμμετοχής που πρέπει να σταλεί στον πάροχο εδώ):

 1. το ΑΦΜ του ωφελουμένου, το επώνυμο, το όνομα και το κύριο ΚΑΔ που είναι ήδη ενταγμένος. Το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης θα αναλαμβάνει τη διασταύρωση των στοιχείων.
 2. στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN, Τράπεζας), στον οποίο και θα καταβληθεί το εκπαιδευτικό επίδομα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης.
 3. στοιχεία επικοινωνίας του και να συμπληρώσει υποχρεωτικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
 4. Να υποβάλλει το αντικείμενο κατάρτισης που ο ωφελούμενος επιθυμεί μεταξύ των δέκα προτεινόμενων αντικειμένων.
 5. Να διαφυλάξει το αποδεικτικό υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της, κατά τα ως άνω αναφερόμενα.

Β) Να χρησιμοποιήσει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ) προκειμένου να προβεί απευθείας στην ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη διαδικασία που περιγράφεται στην Πρόσκληση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την υπό στοιχείο Β διαδικασία αρχίζει από Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει την Δευτέρα 20 Απριλίου 2020 και ώρα 15:00.

Με νέα απόφαση η καταληκτική ημερομηνία μετατίθεται για τις 25 Απριλίου 

 

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι ο ωφελούμενος πρέπει να επιλέξει υποχρεωτικά μία από τις δύο διαδικασίες. Σε περίπτωση ήδη υποβεβλημένης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, είτε με την υπό στοιχείο Α είτε με την υπό στοιχείο Β διαδικασία, το σύστημα Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr) δεν θα δέχεται υποβολή δεύτερης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται ακόμα 2 κατηγορίες:
1. Λογιστές - Φοροτεχνικοί, με την ιδιότητα του εταίρου σε νομικό πρόσωπο, και όλοι πλέον οι Οικονομολόγοι.
2. Νέοι μηχανικοί που πέρασαν τις εξετάσεις του ΤΕΕ αλλά δεν έχουν κάνει ακόμη έναρξη επιτηδεύματος στη ΔΟΥ.

 

Δείτε το Αναλυτικό Τεύχος της Πρόσκλησης εδώ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 800 € ΚΑΙ ΤΩΝ 600 € (ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗ)

Με απάντηση του Υπουργείου (06/04/2020) διευκρινίζονται τα παρακάτω:

Γενικές παρατηρήσεις 

➢ Η Πρόσκληση απευθύνεται σε επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες των οποίων ο ΚΑΔ κύριας επαγγελματικής απασχόλησης συμπεριλαμβάνεται στους ΚΑΔ του παρατήματος Χ της Πρόσκλησης. Επισημαίνεται ότι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην παρούσα Πρόσκληση εφόσον δεν είναι δικαιούχοι του επιδόματος των 800€. Αν ένας επιστήμονας που εμπίπτει στους ΚΑΔ του παρατήματος Χ της Πρόσκλησης: έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας και ο εργοδότης του έχει κλείσει βάσει ΚΑΔ κατόπιν εντολής Δημόσιας Αρχής ή εντάσσεται στους πληττόμενους ΚΑΔ και ο εργοδότης έχει θέσει σε αναστολή τη σύμβαση εργασίας του και, κατόπιν ο επιστήμονας αυτός ακολουθήσει τη διαδικασία βάσει των οικείων ΚΥΑ και ΥΑ, ο τελευταίος είναι δικαιούχος των 800 ευρώ και των λοιπών οικονομικών μέτρων στήριξης. Σε περίπτωση που ένας επιστήμονας που εμπίπτει στους ΚΑΔ του παρατήματος Χ της Πρόσκλησης είναι ελεύθερος επαγγελματίας, δεν είναι δικαιούχος των 800 ευρώ και, αντίθετα, είναι δικαιούχος των 600 ευρώ. 

➢ Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι αναρτημένο στις πλατφόρμες τηλεκατάρτισης οι οποίες θα αποτελέσουν το μητρώο εγκεκριμένων ΟΣΤΚ και δεν διατίθεται από τον πάροχο κατάρτισης. Οι πάροχοι κατάρτισης θα συνεργασθούν αποκλειστικά και μόνο με πλατφόρμες εγκεκριμένες στο μητρώο ΟΣΤΚ αναφορικά με ένα ή περισσότερα αντικείμενα.

➢ Οι αιτήσεις των ωφελουμένων ξεκινούν στις 9/4

Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο των ερωτήσεων – απαντήσεων εδώ https://elearning.yeka.gr/(S(2ygcrfvpxuoyywdp3nx3ndza))/QAndAParoxoi_20200406.pdf

Το ΚΕΚ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ έχει εγκριθεί ως Πάροχος Τηλεκατάρισης για τη συγκεκριμμένη δράση και συνεργάζεται με την εγκεκριμμένη  πλατφόρμα τηλεκατάρτισης (Ολοκληρωμένο Συστήμα Τηλεκατάρτισης) www.elearningclass.gr παρέχοντας τη δυνατότητα εκπαιδευσης αλλά και πιστοποίησης  σε όλα τα θεματικά αντικείμενα (10) της προσκλησης και συγκεκριμμένα:

1.  Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO).
2.  Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί.
3.  Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία.
4.  Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου.
5.  Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή - Ψηφιακά πιστοποιητικά - Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη.
6.  Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS).
7.  Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία.
8.  Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον.
9.  Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας.
10. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (SocialMediaMarketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές.

 

 

Mπορείτε να μας στείλετε email στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   ή να τηλεφωνήσετε στο 2410 553203.

 

 

 

 

Εικόνα1