voucher 29-64 for siteΠροκηρύχθηκε από τον ΟΑΕΔ το πρόγραμμα για ανέργους με τίτλο "Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση".

Σύμφωνα με την πρόσκληση, που μπορείτε να δείτε εδω http://www.oaed.gr/images/NEA-ANAKOINWSEIS/GR_TYPOU/dldia.pdf, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην παραπάνω δράση από 10/10/2014 έως 31/10/2014.

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο σχέδιο αναμένεται να ωφεληθούν 16.600 άνεργοι, κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων, ηλικίας από 29 μέχρι 64 ετών, δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 01/01/1950 έως και 31/12/1985.

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε 16.620 άνεργους, ηλικίας 29 έως 64 ετών κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων σε δεξιότητες, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους που αποτελούν αναπτυξιακές προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας, με την ακόλουθη κατανομή σε κλάδους που αποτελούν αναπτυξιακές προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020:

 1. Τεχνικός κλάδος: κατανέμονται 70.000.000,00 ευρώ με σκοπό την κατάρτιση 10.000 άνεργων εγγεγραμμένων στο Μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
 2. Κλάδος διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων: κατανέμονται 21.000.000,00 ευρώ με σκοπό την κατάρτιση 3.000 άνεργων εγγεγραμμένων στο Μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
 3. Κλάδος των Νέων Τεχνολογιών: κατανέμονται 21.000.000,00 ευρώ με σκοπό την κατάρτιση 3.620 άνεργων εγγεγραμμένων στο Μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ

Το πρόγραμμα εμπεριέχει μια ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων υπέρ των ωφελουμένων στην οποία περιλαμβάνονται:

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των ανέργων, κυρίως με χαμηλά τυπικά προσόντα και δεξιότητες, μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, πιστοποίησης και απασχόλησης.

 

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει ο Ο.Α.Ε.Δ. , έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Α. Για τις ομάδες ωφελουμένων των κλάδων: κατασκευαστικός – τεχνικός και διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων,
i. Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης *, κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου, απόφοιτοι Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. ,ΙΕΚ , απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ
ii. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1950 έως και 31.12.1985
iii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
iv. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
* Απόφοιτοι δημοτικού για τους αποφοιτήσαντες πριν το 1980, Γυμνασίου για τους υπολοίπους Ν. 309/1976, ΠΔ 739/1980

Β.Για τις ομάδες ωφελουμένων του κλάδου των Νέων Τεχνολογιών.
i. Να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. , κάτοχοι απολυτηρίου
Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου , ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών
ii. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1950 έως και 31.12.1985
iii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
iv. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Κάθε ενδιαφερόμενος, ανεξάρτητα σε ποια ομάδα ωφελουμένων ανήκει, έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια και σε ένα μόνο κλάδο προτεραιότητας (εκ των ως άνω αναφερομένων κλάδων). Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων αλλαγή Διοικητικής Περιφέρειας ή κλάδου.

Οι άνεργοι δεν επιτρέπεται να παρακολουθούν ή να έχουν παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά το τελευταίο δίμηνο που προηγείται της υποβολής της αίτησης συμμετοχής στην παρούσα Πρόσκληση.

 

Τι παρέχεται στους ωφελούμενους

Κάθε ωφελούμενος που συμμετείχε σε πρόγραμμα κατάρτισης (θεωρία και πρακτική άσκηση) της παρούσας και εφόσον αυτό έχει ολοκληρωθεί δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, συνολικής αξίας χιλίων εξακοσίων ευρώ (1.600,00€).
Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του προγράμματος κατάρτισης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ο ωφελούμενος δεν δικαιούται να λάβει το εκπαιδευτικό επίδομα ούτε οποιοδήποτε μέρος του.- Επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και το επίδομα πρακτικής άσκησης.

Ο Ο.Α.Ε.Δ θα καταβάλει το εκπαιδευτικό επίδομα στον ωφελούμενο, μετά από τη σχετική πιστοποίηση της ορθής υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης, και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
Η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος θα γίνει με την κατάθεση του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό που κάθε ωφελούμενος θα δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής του στη δράση , σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
Η αξία των 1.600,00 ευρώ του εκπαιδευτικού επιδόματος επιβαρύνεται με τυχόν παρακράτηση φόρου εισοδήματος και τις νόμιμες κρατήσεις, επιβαρύνσεις, λοιπούς φόρους, κλπ, που ισχύουνκατά την έκδοση του χρηματικού εντάλματος πληρωμής.
Οι ασφαλιστικές εισφορές, που αντιστοιχούν στο εκπαιδευτικό επίδομα του ωφελούμενου, καλύπτονται από την επιταγή κατάρτισης σύμφωνα με την παρούσα, και βαρύνουν τον πάροχο κατάρτισης, ο οποίος υποχρεούται στην εμπρόθεσμη καταβολή τους.
Για όσο χρόνο διαρκεί η κατάρτιση επιδοτούμενων ανέργων, αναστέλλεται η καταβολή του επιδόματος ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ., ενώ το χρονικό διάστημα της κατάρτισης συνυπολογίζεται στο χρόνο επιδότησης της ανεργίας τους, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

Επίσης παρέχεται για όλη τη διάρκεια του προγράμματος ιατροφαρμακευτική και ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου ατυχήματος

Τέλος καλύπτεται το κόστος της πιστοποίησης των γνώσεων

 

Κριτήρια επιλογής – Μοριοδότηση

Η επιλογή των ανέργων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει των κριτηρίων.
Τα κριτήρια μοριοδότησης για τις ομάδες ωφελουμένων όλων των κλάδων είναι κοινά και είναι τα ακόλουθα

 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας. - Μέγιστος βαθμός: 39 μόρια.
  Από 0-6 μήνες,1 μόριο για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας έως και τον έκτο (6ο) μήνα με μέγιστο τα 6 μόρια.
  Από 7-12 μήνες, 6 μόρια +1,5 μόριο για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας από τον έβδομο έως και τον δωδέκατο με μέγιστο τα 15 μόρια.
  13 μήμες και άνω,15 μόρια + 2 μόρια για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας από το δέκατο τρίτο και άνω με μέγιστο τα 39 μόρια.
 2. Ηλικία υποψηφίου - Μέγιστος βαθμός: 21 μόρια.
  Από 29 - 45 ετών, 21 μόρια.
  Άνω των 45 - 64 ετών, 11 μόρια.
 3. Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή/και συζύγου (Διαχ/κο έτος 2013, οικ/κο έτος 2014) - Μέγιστος βαθμός: 30 μόρια.
  0 - 12.000 €, 30 μόρια.
  12.001 - 18.000 €, 15 μόρια.
  18.001 και άνω, 0 μόρια.
 4. Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στα αντικείμενα του Κλάδου (1,2,3) που επιλέγει - Μέγιστος βαθμός: 30 μόρια.
  Βεβαίωση Προϋπηρεσίας μέχρι 1 έτος, 15 μόρια.
  Βεβαίωση Προϋπηρεσίας άνω του 1 έτος, 30 μόρια.

  Σημ. Ως βεβαίωση προϋπηρεσίας νοείται: 
  είτε επικυρωμένο από ΚΕΠ φωτοαντίγραφο βεβαίωσης προϋπηρεσίας από προηγούμενο εργοδότη
  είτε προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα ασφάλισης του ΙΚΑ ή αλλου ασφαλιστικού φορέα 

   

Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε αιτούντα είναι τα 120 μόρια.

Σημειώνεται ότι Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4144/18.04.2013 (ΦΕΚ 88) άρθρο 30, παρ.1, οι «κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, που δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα, μπορούν να εγγράφονται ως άνεργοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆».

 

Πάροχοι Κατάρτισης - Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση

Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Παρόχων έχει:
Α) Κάθε αδειοδοτημένος ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ή Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 πάροχος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ή κοινοπραξίες που θα συσταθούν για το σκοπό της δράσης

B) Κάθε πάροχος κατάρτισης πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία είτε από υλοποίηση προγραμμάτων εγγυημένης απασχόλησης είτε από υλοποίηση έργων με το σύστημα επιταγής επαγγελματικής κατάρτισης (training voucher) στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔ κατά την τελευταία περίοδο από 1-1-2009 έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης με συνολικό οικονομικό αντικείμενο τουλάχιστον 1.200.000€. 
Πάροχοι κατάρτισης που θα συστήσουν, για τη συμμετοχή τους στο Μητρώο Παρόχων Κοινοπραξία, απαιτείται τα μέλη της Κοινοπραξίας σωρευτικά να πληρούν αυτή την προυπόθεση
Σημειώνεται ότι κάθε Πάροχος κατάρτισης δύναται να συμμετέχει είτε αυτόνομα, είτε μόνο σε μία Κοινοπραξία.

Γ) Κάθε πάροχος κατάρτισης θα πρέπει στη δομή που θα πραγματοποιηθεί η κατάρτιση να έχει εξασφαλίσει προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, σύμφωνα με το νόμο 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» και τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους». Ειδικότερα για τα ΚΔΒΜ1 απαιτείται να υποβληθεί ακριβές αντίγραφο της πιστοποίησης από ΕΟΠΠΕΠ για πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Το ίδιο ισχύει για όλα τα μέλη σε περίπτωση Κ/Ξ.

Δ) Κάθε πάροχος κατάρτισης, πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 6 άτομα προσωπικό κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία, (έτη 2012, 2013, 2014), όπως αποδεικνύεται από τις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας. Εξ αυτών τουλάχιστον το 20% να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ- ΤΕΙ. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας, απαιτείται όπως τουλάχιστον ο Leader να διαθέτει κατά μέσο όρο τουλάχιστον 6 άτομα προσωπικό την τελευταία τριετία, (έτη 2012, 2013, 2014), όπως αποδεικνύεται από τις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας

Τα παραπάνω κριτήρια δεν πληρούνται από όλα τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, γι' αυτό το λόγο εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερομένων στην επιλογή του παρόχου κατάρτισης με τον οποίο προτίθεται να συνεργαστεί για την παρακολουθηση του προγράμματος.

 

Επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης

Οι επιχειρήσεις / φορείς για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης και της υποχρεωτικής απασχόλησης, κατατάσσονται ως προς την ταξινόμηση των οικονομικών τους δραστηριοτήτων στους ακόλουθους κωδικούς σύμφωνα με την στατιστική ταξινόμηση της ΕΛΣΤΑΤ:

 1. Κατασκευαστικός-τεχνικός κλάδος.
  ΣΤΑΚΟΔ οικονομικών δραστηριοτήτων: 42.
 2. Κλάδος διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων.
  ΣΤΑΚΟΔ οικονομικών δραστηριοτήτων: 37,38,39
 3. Κλάδος των Νέων Τεχνολογιών
  ΣΤΑΚΟΔ οικονομικών δραστηριοτήτων: 61.20, 62.01, 62.03,62.09, 63.11

Κάθε επιχείρηση μπορεί να συμμετάσχει ως φορέας πρακτικής άσκησης / απασχόλησης μέχρι το διπλάσιο του αριθμού εργαζομένων της (Α.Π.Δ. 30 Ιουνίου 2014),  για όλες τις περιφέρειες και για το σύνολο των παρόχων κατάρτισης με τους οποίους συμβάλλεται, με βάση το σύνολο των «Δηλώσεων Αποδοχής συμμετοχής στη δράση» των επιχειρήσεων / φορέων πρακτικής, που οι πάροχοι κατάρτισης θα υποβάλουν για κάθε Διοικητική Περιφέρεια στην οποία μπορούν να δραστηριοποιούνται και ανά αντικείμενο κατάρτισης που πρόκειται να υλοποιήσουν σε αυτήν.

 

Ελάτε στο ΚΕΚ Γεωργικής Ανάπτυξης

Το Κ.Ε.Κ. Γεωργικής Ανάπτυξης (Κέντρο δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2) μετά την επιτυχή ολοκλήρωση προγραμμάτων κατάρτισης στα πλαίσια του Voucher 2013 σε Λάρισα, Λαμία και Γρεβενά θα προβεί και το 2014 στην υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων στα πλαίσια της συγκεκριμένης πρόσκλησης.

Για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης το ΚΕΚ συνεργάζεται με πλήθος καταξιωμένων επιχειρήσεων, τόσο στο Νομό Λάρισας όσο και στους Νομούς Φθιώτιδας και Γρεβενών, από τις οποίες μαζί μπορούμε να επιλέξουμε την καταλληλότερη για εσάς. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας με οποιαδήποτε επιχείρηση μας προτείνετε εσείς και πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη συγκεκριμένη δράση.

 

Στα πλαίσια της προετοιμασίας το Κ.Ε.Κ. Γεωργικής Ανάπτυξης προσκαλεί τους άνεργους που ενδιαφέρονται για συμμετοχή στην παραπάνω δράση και κατ' επέκταση για μια ευκαιρία εισόδου στην αγορά εργασίας να εκδηλώσουν άμεσα το ενδιαφέρον τους. Με τον τρόπο αυτό, οι άνεργοι θα ενημερωθούν έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, καθώς και για όλες τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να προβούν για την υποβολή αίτησης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες,

 • Επικοινωνήστε τηλεφωνικά ή 
 • Επισκεφτείτε τους Συμβούλους μας ή 
 • Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο τέλος της σελίδας

Βρείτε μας: 

 • Λάρισα: Σωκράτους 111, Τηλ. 2410 553 203
 • Λαμία: Τσακάλωφ 4, Τηλ. 22310 47 553
 • Γρεβενά: Αριστείδου 33, Τηλ. 24620 85 492
 
 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος