Οι σχετικοί τομείς του προγράμματος "TRET" είναι το περιβάλλον και η ενέργεια.

Συνεργαζόμενες χώρες: Βουλγαρία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα και Γαλλία

Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

•  Η παροχή των απαραίτητων στοιχείων σχετικά με τις τρέχουσες περιβαλλοντικές και ενεργειακές οδηγίες στις συνεργαζόμενες χώρες.

•  Η εξακρίβωση του καλύτερου τρόπου με τον οποίο θα εξασφαλιστεί ότι οι διευθυντές και οι ενήλικοι εργαζόμενοι στον τομέα της ενέργειας καθώς επίσης και οι επαγγελματίες του τομέα του περιβάλλοντος θα διατηρούν το χρόνο επαφών με κατάρτιση ανανεώσιμων ενεργειακών τεχνολογιών (ΡΕΤ) πριν και σε όλες τις φάσεις τις καριέρας τους με τη βοήθεια παροχής εργαλείων, ώστε να βοηθήσουν στην επαγγελματική κατάρτιση, ενθαρρύνοντας με αυτόν τον τρόπο την δια βίου εκπαίδευση.

•  Η διάδοση των αποτελεσμάτων μέσω δημοσίευσης, άρθρων, πολυμέσων, αφιερωμένης ιστοσελίδας και κατάρτισης και ενός αλληλεπιδραστικού εκπαιδευτικού CD-ROM. Όλα αυτά θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα και θα αποτελέσουν πλεονεκτήματα στους διευθυντές του ενεργειακού τομέα.

•  Το πρόγραμμα να ενεργήσει ως μια συγκριτική αξιολόγηση του μοναδικού πλεονεκτήματος αλλά και της σχετικότητας για μελλοντικές μελέτες σε ευρύτερη ευρωπαϊκή βάση.

•  Το πρόγραμμα να ενθαρρύνει την εφαρμογή ανανεώσιμων ενεργειακών τεχνολογιών στους κανόνες και τις διατάξεις των ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων, τα οποία θα έχουν επίδραση:

•  Στη μείωση των λαθών για τη διατήρηση και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος.

•  Στην αναδιανομή των δαπανών για τους σκοπούς της επανεπένδυσης στις ανανεώσιμες ενεργειακές τεχνολογίες.

Παρέχοντας ουσιαστική κατάρτιση επιτρέποντας τους διευθυντές και τους ενήλικους εργαζόμενους στον τομέα της ενέργειας, να ασκήσουν τη δραστηριότητά τους στην υψηλότερη ποιότητα και πάντα στα συμφέροντα των πολιτών της Ευρώπης.