Το πρόγραμμα "New Approach in Technology Training Development and Integration of European Modules in TE" υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Leonardo da Vinci με τη συνεργασία 7 χωρών (Τουρκία -Ανάδοχος έργου, Ισπανία -εταίρος, Τσεχία-εταίρος, Ελλάδα-εταίρος, Ιταλία-εταίρος, Γερμανία -εταίρος, Βουλγαρία-εταίρος. Χρονική διάρκεια υλοποίησης 1/11/2005 - 01/11/2007.

Κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:

•  Η ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

•  Η ενίσχυση των τεχνικών επαγγελμάτων με την προώθηση της δικτύωσης και της αλληλεπίδρασης των τοπικών, περιφερειακών και διεθνών οργανισμών.

•  Η αναγνώριση της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ως σημαντικό ανταγωνιστικό μέσο για την ανάπτυξη βιώσιμων και ανταγωνιστικών οικονομιών.

•  Η αναγνώριση της διαφορετικότητας της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και της σπουδαιότητας των πολυσύνθετων αλληλεπιδράσεων μεταξύ των τεχνολογικών, κοινωνικών και φυσικών παραγόντων .

•  Η προσαρμογή του περιεχομένου και η παροχή στην Τεχνολογική Εκπαίδευση των αναγκαίων μέσων για να ανταποκριθεί πλήρως στην νέες εκπαιδευτικές ανάγκες (συμπεριλαμβανομένων Η/Υ) μέσω της συνεργασίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης και επιχειρήσεων.

•  Η δημιουργία Ευρωπαϊκών προτύπων για την απόκτηση των απαιτούμενων προσόντων, τα οποία θα είναι αποδεκτά από όλες τις συνεργαζόμενες χώρες.

•  Η ανάπτυξη ενός υψηλά ποιοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος καθώς και εκπαιδευτικών υλικών.

•  Η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των αποφοίτων των τεχνολογικών εκπαιδευτικών οργανισμών καθιστώντας τους ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας με τη βοήθεια ευέλικτων εκπαιδευτικών συστημάτων και μοντέλων καθώς επίσης και με την διασφάλιση της περαιτέρω κινητικότητάς τους μέσω των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

•  Η προώθηση των Τεχνολογικών εκπαιδευτικών συστημάτων στον ευρύτερο κόσμο.

Το πρόγραμμα απευθύνεται στο απασχολούμενο Εκπαιδευτικό προσωπικό των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Οργανισμών, στους Εκπαιδευτικούς φορείς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά Ιδρύματα, Τεχνικά Λύκεια κ.λ.π.), σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε βιομηχανικές επιχειρήσεις, σε φοιτητές και καταρτιζόμενους /ες.

Οι Εταίροι

1.

Gazi Universitesi - Tουρκία

www.gazi.edu.tr

2.

Γεωργικό Τεχνολογικό Κέντρο Έρευνας Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης - Ελλάδα

www.geoan.gr

3.

EUROFACE CONSULTING. s.r.o. - Τσεχία

www.euro-face.cz

4.

Univesitat Duisburg - Essen - Γερμανία

www.tud.uni-essen.de

5.

Stage With European Programs (STEP) - Ισπανία

www.steptraining.net

6.

Association for Researches and Interventions in Educational and Labour Systems - Ιταλία

www.ariesformazione.it

7.

Higher School of Transport - Βουλγαρία

www.vtu.bg

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε
την ιστοσελίδα του προγράμματος
: www.modularte.gazi.edu.tr