Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος «Ανάπτυξη ποιοτικής προσέγγισης για επαγγελματίες στην εκτίμηση ιδιοκτησίας για αποτελεσματική φορολογική διαχείριση»είναι:

•  Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ειδικών που δραστηριοποιούνται στη διοίκηση και αγορά γης και σχετικούς ιδιωτικούς τομείς καθώς και των νεοεισερχόμενων στο χώρο.

•  Η ανάπτυξη μιας σύγχρονης πλατφόρμας γνώσης, η οποία θα καλύπτει τρία εκπαιδευτικά στάδια:

α. Επαγγελματική κατάρτιση.

β. Εξειδικευμένη εκπαίδευση.

γ. Εκπαίδευση εκπαιδευτών .

•  Η άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες.

•  Η παροχή στις ομάδες στόχου νέων τύπων εκπαίδευσης - σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες.

•  Η διάχυση των Ευρωπαϊκών Προτύπων, καλών πρακτικών και παγίωση της μεθοδολογίας.

•  Η παροχή οδηγιών και συμβουλών στους επαγγελματίες διοίκησης γης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε

•  Ανώτερους υπάλληλους διοίκησης γης που εργάζονται στην τοπική δημόσια διοίκηση.

•  Δημόσιους υπάλληλους που εργάζονται στις τοπικές δημόσιες υπηρεσίες στον τομέα της φορολογίας και διοίκησης γης.

•  Διευθυντές που εργάζονται στα εθνικά/περιφερειακά/τοπικά κτηματολόγια.

•  Εκτιμητές γης που εργάζονται για τον τραπεζικό τομέα και τις ασφαλιστικές εταιρείες.

•  Νέους πτυχιούχους που αναζητούν ένα νέο επάγγελμα.

•  Άνεργους πτυχιούχους για επαγγελματική αποκατάσταση.

•  Εκτιμητές γης που εργάζονται για τα κτηματομεσιτικά γραφεία και τα δημόσια συμβολαιογραφεία.

•  Καθηγητές και εκπαιδευτές που απασχολούνται σε οργανισμούς επαγγελματικής κατάρτισης και πανεπιστήμια.

Οι Εταίροι


1.

Regional Training Centre - Bucharest , RTC - B
(Ρουμανία)

www.crfb.ro


2.

Γεωργικό - Τεχνολογικό Κέντρο Έρευνας Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης «ΚΕΚ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
(Ελλάδα)

www.geoan.gr


3.

Asociatia Nationala A Evaluatorilor Din Romania, ANEVAR
( Ρουμανία )

www.anevar.com

4.

Technical University of Civil Engineering Bucharest , UTCB
( Ρουμανία )

www.utcb.ro


5.

Oxford Brooks University , OBU
(Ηνωμένο Βασίλειο)

www.brookes.ac.uk

6.

University of West Hungary College of Geoinformatics , NYME-GEO
( Ουγγαρία )

www.geo.info.hu