Το πρόγραμμα "Implementation of a quality assurance system fro training in organic food retail - EcoQualifyIII",  με αρ. έγκρισης 2010-1-GR1-LEO05-03967 είναι ένα πρόγραμμα μεταφοράς του προγράμματος EcoQualify II, διάρκειας 2 ετών στα πλαίσια του έργου Leonardo da Vinci.

Το πρόγραμμα άρχισε τον Οκτώβριο του 2010 και περιλαμβάνει εταίρους από  Ελλάδα, Αυστρία, Βουλγαρία, Γερμανία, Ρουμανία και Τουρκία.

Κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:

Οι ομάδες – στόχοι και οι χρήστες είναι κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, επαγγελματικοί σύλλογοι, επιχειρήσεις, επιχειρηματίες, υπάλληλοι, καθώς και άλλοι εμπλεκόμενοι στην επαγγελματική κατάρτιση αυτού του κλάδου. Οι φορείς επαγγελματικής κατάρτισης και οι ενδιαφερόμενοι της επαγγελματικής εκπαίδευσης στις συμμετέχουσες χώρες θα εξοικειωθούν με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας και θα το εφαρμόσουν στις καθημερινές τους πρακτικές κατάρτισης και εκπαίδευσης.

 Οι Εταίροι :


1.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
ΕΛΛΑΔΑ

URL: www.uth.gr

2.

Organic Retailers Association/ORA/
ΑΥΣΤΡΙΑ

URL: www.o-r-a.org
www.ifoam.org
www.ifoam-eu.org

3.

Higher School “Agricultural College” 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

URL: www.agricollege.com

4.

Eurocentre “Land and Environment”
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

URL: www.eurocentre.hostoi.com

5.

Institute Equalita 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

URL: www.equalita.de

6.

Κ.Ε.Κ. Γεωργικής Ανάπτυξης 
ΕΛΛΑΔΑ

URL: www.geoan.gr

7.

EcoRPartner, 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ

URL: www.ecor.ro  

8.

Canakkale Onsekiz Mart University
ΤΟΥΡΚΙΑ

URL: www.comu.edu.tr   

9.

ORGÜDER, 
ΤΟΥΡΚΙΑ

URL: www.orduger.org.tr  

 

 

Επισκευθείτε το site του προγράμματος